Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP FOR 2021

RESULTATREGNSKAP 2021
 Note20212020
ALLE TALL I KR 1 000
Driftsinntekter:
Egne inntekter311 014 12 917
Tilskudd4102 668 98 167
Gevinst ved salg anlegg4282 630
Sum driftsinntekter114 111113 714
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon5,776 83371 025
Avskrivninger85 195 4 948
Andre driftskostnader623 92928 921
Sum driftskostnader105 957104 896
Driftsoverskudd/-underskudd8 154 8 818
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter497288
Finanskostnader 1 386 1 585
Sum netto finansinntekter-888-1 297
Årsoverskudd7 2657 521
Årets overskudd disponeres slik:
Annen egenkapital117 2657 521
Sum7 2657 521
BALANSE PR. 31.12.21
 Note20212020
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler:
Teaterbygning800
Nybygg, Teaterveien 18 3 9924 042
Lagerbygning800
Hus og leiligheter828 54028 540
Teaterhallen83 8273 873
Rømningsvei Intimscenen84 2915 131
Inventar8859943
Fast bygningsmessig inventar824 47127 021
Teknisk utstyr86 7656 728
Biler8655400
Sum varige driftsmidler73 40076 678
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten103 3003 300
EK-innskudd KLP702 101
Pensjonsmidler Ytelsesordning705 412
Sum anleggsmidler76 70087 490
Omløpsmidler:
Varer27793
Fordringer:
Debitorer22 38953
Andre kortsiktige fordringer2652332
Forskuddsbetalte kostnader1 4991 396
Sum fordringer4 5401 781
Bankinnskudd, kontanter og lignende940 83036 577
Sum omløpsmidler45 44738 451
SUM EIENDELER122 148125 941
GJELD OG EGENKAPITAL
 Note20212020
Egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)11, 12108108
Annen egenkapital113 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1162 37064 313
Sum opptjent egenkapital62 37164 314
Sum egenkapital65 77867 721
Langsiktig gjeld:
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser73 447946
Avsetning til vedlikehold131 7191 375
Sum avsetning for forpliktelser 5 1662 321
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1425 07227 908
Sum annen langsiktig gjeld25 07227 908
Sum langsiktig gjeld30 23830 229
Kortsiktig gjeld:
Leverandører24 2234 255
Skyldig offentlige avgifter25 5975 473
Annen kortsiktig gjeld2, 1516 31118 262
Sum kortsiktig gjeld26 13127 991
SUM GJELD OG EGENKAPITAL122 148125 941

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – COVID 19

Som følge av Covid-19 og nasjonale og lokale påbud har det vært betydelige publikumsbegrensninger i 2021. I tillegg ble store deler av personalet tatt ut i lovlig arbeidskamp (streik) i september og oktober, noe som også medførte store begrensninger i publikumstilbudet. Dette har resultert i sterkt reduserte egeninntekter også i 2021. Teatret har mottatt ekstraordinære tilskudd fra Staten på kr. 5 868 000 som kompensasjon på bortfall av egeninntekter.

NOTE 2 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aktuarielle gevinster og tap i kollektiv ytelsesordning (KLP) er innregnet direkte i annen egenkapital etter NRS6, 67c.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for
forventet tap.

Varebeholdninger
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar/kafé-virksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

NOTE 3 – EGNE INNTEKTER
 20212020
Egne inntekter:
Billettsalg2 6156 882
Programsalg111
Teaterbaren224813
Gaver og gaveforsterkningsmidler703975
Streikebidrag Spekter1 5600
Diverse inntekter5 9124 236
11 01412 917

Inntekter knyttet til publikumsrettet virksomhet, har blitt betydelig redusert som følge av pålagte smittvernbegrensninger i 2021.
I tillegg ble virksomheten rammet av lovlig arbeidskamp (streik) på høsten som også bidro til lavere bar- og billettinntekter.
Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato.
Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.21 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er
balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 15.
Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap,
ref. note 6.

Teatret har mottatt kr. 1 560 040 i streikebidrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter.
Teatret har mottatt kr. 542 500 fra regjeringens gaveforsterkningsordning i 2021.

NOTE 4 – TILSKUDD FRA EIERNE
 20212020
Mottatte tilskudd:
Staten65 97064 490
Rogaland Fylke9 8829 908
Stavanger Kommune19 81820 448
Andre tilskudd:
Ekstratilskudd Stat (kompensasjon bortfall egeninntekter/Covid-19)5 8683 030
Ekstratilskudd Sceneskifte700
Tilskudd Stavanger Kommune til filmprosjekt "Den siste forestilling"60
Tilskudd Stavanger Kommune Barne- og ungdomsarbeid81
Inntektsført tilskudd Stavanger kommune barne- og ungdomsarbeid (mottatt 2020)62
Balanseførte tilskudd fra/til Sceneskifte:
Stavanger Kommune287231
Sum inntektsførte tilskudd102 66898 167

Driftstilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev.
Teatret mottok kr. 5 868 000 i ekstrastøtte fra staten som følge av begrensninger i publikumsaktiviteter pga Covid-19.

Videre mottok teatret kr. 700 000 i ekstra tilskudd fra staten til Sceneskifteprosjektet
Det har blitt inntektsført kr. 287 364 av tidligere mottatte midler til prosjekt «Sceneskifte».

Teatret har i 2021 mottatt kr. 80 744 fra Stavanger kommune til barne- og ungdomsarbeid.
I tillegg har det blitt inntektsført kr. 61 520 av tidligere mottatte tilskudd fra Stavanger kommune til barne- og ungdomsarbeid

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.
 20212020
Lønnskostnader:
Lønninger60 30359 881
Arbeidsgiveravgift9 0317 828
Pensjonskostnader3 9242 143
Andre ytelser 3 5751 173
Sum personalkostnader76 83371 025
Antall årsverk112,2(inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
Antall årsverk inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende.
Godtgjørelser:LønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 1348
Direktør1 1329

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. Teatersjefen opptjener ventelønn som kommer til utbetaling ved endt åremålsperiode under visse betingelser. Det er avsatt kr. 731 000 inklusiv sosiale kostnader i balansen under «Kortsiktig gjeld» til denne forpliktelsen.

Styreleder har mottatt kr 93 500 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 269 700. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2021 vært på kr 146 750, og honorar for øvrige tjenester på kr. 74 481.

NOTE 6 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 20212020
Dekorasjonskostnader1 3882 023
Varekjøp bar, kantine, salgsartikler294545
Honorarer4 5675 814
Husets drift9 3408 279
Generelle driftskostnader4 7954 628
Transport og reiser1 2091 117
Salgs- og informasjonskostnader4 3374 125
Møtekostn., representasjon, kontingenter, gaver832813
Tap på fordringer04
Kostnadsførte investeringer1 7191 573
Refusjon kostnader samarbeidsprosjekter-4 551-18
23 92928 921

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 2 349 933. Tilsvarende kostnad i 2020 var kr 4 737 824.

NOTE 7 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 20212020
Akturarberegning, ytelsesordning KLP:Kollektiv ordning 31.12.21Kollektiv ordning 31.12.20
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1288 03192 520
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12-85 670-97 263
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.122 360-4 743
Arbeidsgiveravgift333−669
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.122 693−5 412
Ikke resultatført virkning av estimatavvik00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)2 693-5 412
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)333−1 352
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga−4 743−9 591
Økonomiske forutsetninger:20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,70 %
Forventet lønnsregulering2,75 %2,25 %
Forventet G-regulering2,50 %2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,10 %3,10 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,74 %1,24 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20212020
Pensjonspremie betalt6 1375 163
Endring pensjonspremie påløpt−240240
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning−967−1 319
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon−167−1 118
Andel trukket ansatte−839−844
Omkostninger021
Sum kostnad3 9242 143

Kollektiv pensjonsforsikring:
Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler
og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2021 flyttet fra KLP til Storebrand Tjenestepensjon. Innbetalt egenkapitaltilskudd på ca. kr 2,1 millioner i KLP er tilbakebetalt til Rogaland Teater AS.

Fra og med 2019 bokføres aktuarielle gevinster/tap direkte mot annen egenkapital. I 2021 utgjør dette et tap på kr. 9 208 073 som er ført som reduksjon i egenkapital og reduksjon i pensjonsmidler/økning forpliktelser.

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon:
Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Gjenstående forpliktelse er beregnet til kr. 754 797 pr. 31.12.21.

Uforsikret ordning (Afp)
Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2021 ble premien satt til 2,5% av årslønn
mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER
 Rømningsvei ISTeaterbygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40332 9859 49018 55628 5401 4831 886164 796
Tilgang til anskaffelseskost1 3635761 940
Avgang til anskaffelseskost1 7876592 446
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40332 9859 49018 13228 5401 4001 886164 289
Akk. avskrivninger pr. 01.015 65319 6512 40312 3983 05511 82807441 02790 889
Reversering akk. avskrivninger, avgang1 7876372 424
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.129 19148 1502 40314 5133 49111 36707441 02790 889
Bokført verdi pr. 31.124 2917 819018 4725 9996 76528 54065685973 400
Årets ordinære avskrivning8419502 1154361 3260298845 195
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger8419502 1154361 3260298845 195
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%5/10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år5 år20/10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineærLineærLineær

Teatret eier i alt 11 selveierleiligheter. 

Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, teleslynger, fettutskiller kantine, lydanlegg HS med 10%. Biler, lysutstyr, IT-utstyr og øvrig AV-utstyr avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10% og sceneplattinger og inndekning HS med 5%

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5%. Heis/rømningsvei Teaterhallen og scenegulv Hovedscenen med 4%.

Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 9 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 814 374.

NOTE 10 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 11 – EGENKAPITAL
 AksjekapitalInnskutt EKAnnen EKSUM
Egenkapital 31.12.20201083 30064 31367 721
Aktuarielt tap ytelsespensjon-9 208-9 208
Årets resultat7 2657 265
Egenkapital 31.12.20211083 30062 37065 778
NOTE 12 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 2021
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2020 av følgende aksjeklasser:
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 13 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk malingsarbeid av teaterbyggene. I henhold til rapport utarbeidet av Sweco AS (2020), anslås det et vedlikeholdsbehov på ca.100 millioner kroner i et 5-årig perspektiv. De største arbeidene er knyttet til ventilasjon og røroppheng, og som i henhold til styrevedtak (2013) ikke har blitt prioritert i påvente av avklaring om nytt teaterbygg/totalrenovering.

NOTE 14 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 31 226 460.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

 20212020
8 58712 216
NOTE 15 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 20212020
Skyldig feriepenger5 5755 688
Forskudd fra kunder/samarbeidspartnere4 6266 360
Påløpte kostnader1 9442 811
Forskudd på tilskudd/gaver4 0003 209
Annen kortsiktig gjeld166193
SUM16 31118 262
KONTANTSTRØMANALYSE
 20212020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter7 2657 521
Gevinst ved salg anleggsmidler-428−2 630
Avskrivninger og nedskrivninger5 1954 948
Endring i varelager1772
Endring i kundefordringer-2 337260
Endring i leverandørgjeld-311 248
Endring i andre tidsavgrensede poster-3 2012 613
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 48014 032
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Utbetaling ved kjøp av eiendeler andre foretak2 1010
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler4494 386
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-1 939-1 227
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter6113 159
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld−2 837−2 700
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter−2 837−2 700
Nettoendring i likvide midler gjennom året4 25414 491
Likviditetsbeholdning 1.1.36 57722 087
Likviditetsbeholdning 31.12.40 83036 577

Analysen viser netto kontantstrømmen i de operasjonelle aktiviteteten (indirekte modell).